Regulamin sprzedaży internetowej materiałów poligraficznych przez M.M. Druk Serwis

 

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zamówień przez M. M. Druk Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach sklepu internetowego prowadzonego dla marki MMDS Consumables
2. Wykonawcą zamówienia jest spółka działającą pod firmą MM Druk Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000150764 NIP 678-28-08-132REGON 357792415, adres ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a. Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot gospodarczy lub inną osobę dokonująca zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem wwwWPISZEMY DOMENĘ,
b. Dostawcy – rozumie się przez to M.M. Druk Serwis spółka z ograniczona odpowiedzialności z siedzibą w Krakowie;

 

§2 Przedmiot świadczonych usług

1. MM Druk Serwis sp. z o.o. realizuje zamówienie w ramach sklepu internetowego, zgodnie z którym zarejestrowany Użytkownik, może dokonać zamówienia materiałów poligraficznych, w określonej przez siebie ilości,
2. Materiały poligraficzne zostaną dostarczone na zamówienie tylko i wyłącznie zarejestrowanych Użytkowników, którzy założyli profil podając swoje dane osobowe oraz rejestrowe podmiotu gospodarczego,
3. Użytkownik zakładając profil zobowiązany jest podać czy zamówienia składane będą przez podmiot gospodarczy lub inny podmiot nie będący osobą fizyczną (np. fundacja, stowarzyszenie, instytucja).

 

§3 Realizacja zamówień

1. Użytkownik po wybraniu przez siebie produktu w interesującej go ilości dodaje go do koszyka;
2. Dokonanie zapłaty przez Użytkownika uważane jest za wiążące złożenie zlecenia Dostawcy dostarczenia zamówionych materiałów poligraficznych
3. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za materiały poligraficzne, Dostawca przystępuje niezwłocznie do realizacji zamówienia.
4. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Użytkownik zostanie powiadomiony o terminie jego realizacji.
5. Materiały poligraficzne są dostarczone Użytkownikowi przesyłką kurierską na adres wskazany przy składaniu zamówienia. Koszt dostawy ponosi Użytkownik.

§ 4 Cena i sposoby płatności
1. Ostateczne ceny podane przy składaniu zamówienia są cenami netto wraz z podatkiem VAT i są wyrażone w polskich złotych.
2. Użytkownik po dokonaniu wyboru produktów zostaje przekierowany na stronę elektronicznego systemu płatności celem dokonania zapłaty.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności Dostawca przystępuje do realizacji zamówienia.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje Użytkownik powinien kierować na adres M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków /e-mail biuro@mmds.pl
2. Dostawca zobowiązany jest rozpoznać reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
3. W razie sporu co do istnienia wad lub ich charakteru strony skierują wadliwe egzemplarze do ekspertyzy, przez co zostanie wydłużony okres rozpoznania reklamacji.
4. W przypadku zasadności wniesionej reklamacji Użytkownik uprawniony jest według swego uznania do:
– żądania uzupełnienia braków ilościowych towaru;
– żądania naprawy wadliwych towarów, a w przypadku wad istotnych wymiany na nowe, wolne od wad;
– żądania obniżenia wynagrodzenia.

 

§6 Ochrona danych osobowych

1. Dostawca gwarantuje poufność danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie, nie związane z realizacją zamówień.
2. Dostawca nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowania do celów innych niż związanych z realizacją zamówień.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji zamówień.

§7 Regulacja konsumencka

1. Postanowienie niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie w przypadku dostarczania materiałów poligraficznych podmiotom gospodarczym
2. Obowiązkiem Dostawcy jest dostarczenie Użytkownikowi towarów wolnych od wad;
3. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
4. Dostawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie jej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, najpóźniej w dniu dostawy zamówionych materiałów poligraficznych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Do realizacji poszczególnych zamówień znajdują zastosowanie przepisu niniejszego regulaminu w brzemieniu z dnia składania zamówienia.
2. Kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez użytkowania w trakcie rejestracji. Przesłanie wiadomości e-mail uważane jest za umożliwiające przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (trwały nośnik).
3. W razie zmiany regulaminu, użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony podczas logowania do systemu.
4. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2019